مراسم بازگشايي مدرسه

 


 

برگزاري پايگاه انتخاب رشته و جلسات مشاوره


 

برگزاري كلاس هاي پل ماكاروني جهت اماده سازي مسابقه