آدرس : خیابان بهمن یار-خیابان آموزگار-کوچه مدرسه -دبیرستان نمونه دولتی نیکان
تلفن : 55004003-55024040-5501272
آدرس رايانامه : school nikansch ir